Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hanketoiminta

SVK edistää vapaa-ajankalastuksen harrastamista ja puitteita aktiivisesti hanketoiminnan kautta. Tälle sivulle on koottu lyhyet esittelyt keskeisimmistä käynnissä olevista hankkeistamme.

 

Koolla on väliä – kannustusta vastuulliseen vapaa-ajankalastukseen (2015 →)
Koolla on väliä -hankkeen tarkoituksena on kannustaa ja opastaa vapaa-ajankalastajia vastuullisuuden huomioon ottamiseen ja toteutumiseen kalastusharrastuksessaan. Hanke lisää harrastajien tietoisuutta suurten petokalojen merkityksestä kalakannoille sekä vaelluskalakantojen heikosta nykytilasta Suomessa. Hanke edistää vastuullisuuden huomioon ottamista kalastuskilpailussa ja kannustaa osallistumaan kalojen luontaista lisääntymistä edistäviin toimiin.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta:

 

Haukitehdas – vapaa-ajankalastajat kosteikkokunnostajina (2017 →)

Lisätietoja hankkeesta:


Yhtenäisluvat kuntoon (2018 →)

Hankkeen päätavoitteena on selvittää vapaa-ajankalastajien tarpeet ja kiinnostus uusien yhtenäislupa-alueiden perustamiselle, ottaen huomioon myös kalastustavat, jotka eivät aikaisemmin ole kuuluneet yhteislupa-alueiden piiriin. Tieto eri kalastajaryhmien yhtenäislupa-aluetarpeista on ajankohtainen juuri nyt, kun vasta perustetut kalatalousalueet aloittavat uusien käyttö- ja hoitosuunnitelmien laadinnan. Niiden tulee sisältää kalastuslain 36 §:n mukainen suunnitelma kalastuksen kehittämis- ja edistämistoimenpiteiksi ja näitä koskeva tavoitetila sekä tehdä ehdotus vapaa-ajan kalastuksen yhtenäislupajärjestelmän kehittämiseksi.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta:


Kalastusohjaajaverkosto (2019 →)

Kalastusohjaajat koulutuksessa Ohjaajatreffeillä helmikuussa 2019. Kuva: Ilkka Heikkinen.

Koska kalastusharrastuksen opin siirtymisessä sukupolvelta toiselle ei enää voida luottaa perhepiiristä löytyvään tietotaitoon, tarvitaan avuksi ulkopuolista apua. Sitä varten on SVK palkannut ja kouluttanut kalastusohjaajia. Kalastusohjaajien perustoimintaa ovat mm. kalastuskerhojen, -leirien ja tapahtumien järjestäminen sekä kouluille tarjottavat kalastuspäivät ja oppitunnit. Kalastusohjaajat tuovat myös lisäenergiaa paikalliseen nuorisotoimintaan, jonka vastuu on aiemmin ollut yksin kalastusseurojen aktiiveilla ja SVK:n kouluttamilla vapaaehtoisilla kalakummeilla. Toiminnalla tavoitettiin 33 000 lasta ja nuorta vuonna 2018.
Hanke saa rahoitusta MMM:ltä kalastonhoitomaksuvaroista. Lisäksi kalastusohjaajatoimintaan on aikaisemmin saatu avustusta ELY-keskuksilta kalastonhoitomaksuvaroista.

Lisätietoja hankkeesta:


Virtamittarit (2018 →)

Epätietoisuus vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueiden rajoista on yksi keskeisimmistä uuden kalastuslain epäkohdista, mikä sekä vaikeuttaa luvallisen kalastuksen harjoittamista että hankaloittaa luvattoman kalastuksen valvomista. Viimekädessä haitan kärsijänä ovat myös uhanalaiset vaelluskalat, joiden tarkoituksen mukaista suojaa kalastukselta ei tällä hetkellä voida taata. Hankkeessa luodaan toimivat käytännöt tunnistaa jokien ja purojen koski- ja virta-alueet. Varsinais-Suomen ELY-keskuksen toimialueen kalastuksellisesti suosituimpien vaelluskalavesistöjen kalastuskieltoalueet kartoitetaan ja myös tuodaan kalastajien tietoon kalastusrajoitus.fi-sivuston kautta.

Lisää hankkeesta voit lukea tästä.
Hanke saa rahoitusta Varsinais-Suomen ELY-keskukselta kalastonhoitomaksuvaroista.