SM-HEITTOUISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT

SM-HEITTOUISTELUKILPAILUN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun nimi on heittouistelun Suomen mestaruuskilpailu.

2 § Kilpailun järjestää Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö yhdessä jäsenjärjestöineen.

3 § 
Kilpailu on avoin kaikille heittouistelun harrastajille. Kilpailu käydään venekunnittain, joiden vahvuus on enintään kaksi (2) henkilöä.

4 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus sekä seurojen välinen joukkuemestaruus, jotka voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.
Lisäksi ratkaistaan Vuoden uistelija. Tittelin ja kiertopalkinnon saa vuodeksi haltuun se venekunta, jonka SM-heiton ja SVK:n mestaruusvetouistelun sijoituspisteet ovat pienimmät. Voittaakseen venekunnan tulee siis osallistua molempiin kisoihin. Tasatuloksen sattuessa voittajan ratkaisee saaliskalojen yhteispaino. Kiertopalkinto katkeaa – eli voittaja saa sen pitää – viidestä hajakiinnityksestä tai kolmesta peräkkäisestä kiinnityksestä. Mahdollisesta kiertopalkinnon kaiverruksesta vastaa venekunta itse. Kiertopalkinnon voittanut venekunta vastaavat siitä, että palkinto löytää tiensä seuraavan vuoden kisan palkintotilaisuuteen.

5 § 
Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.

6 § 
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

7 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja kilpailunjärjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.

8 § Kilpailijoilla on oltava veneessä kelluntavälineet.

9 § Jokaisella 18-64 -vuotiaalla kilpailijalla tulee olla kuitti maksetusta valtion kalastonhoitomaksusta, järjestäjät velvoitetaan tarkastamaan.

10 § 
Kilpailuaika on kuusi (6) tuntia. Kilpailu alkaa aloitusmerkistä ja päättyy lopetusmerkkiin. Venekunnan on saavuttava punnitusalueelle ennen lopetusmerkkiä. Ennen ja jälkeen kilpailun on ½ tuntia siirtymäaikaa.

11 § 
Kalastus tapahtuu veneestä heittokalastusvälineillä. Kalastusmuodoista vain heittouistelu on sallittu. Heiton jälkeen, viimeistään vieheen painuttua pohjaan, tulee aloittaa vieheen sisäänotto. Vetouistelu, onkiminen ja pilkkiminen on kielletty.

12 § 
Hyväksyttävät kilpailukalat ovat hauki, ahven, kuha, siika ja säyne Punnittavien kalojen tulee täyttää lain määräämät tai alueella voimassa olevat alamitat. Kilpailun järjestäjä voi halutessaan nostaa ko. alamitat. Alamitat kaloilla ovat vähintään: ahven 20 cm, hauki 40 cm ja muut kalat 41 cm (kuha kuitenkin vähintään 42cm). Kilpailukalat määrätään vesistökohtaisesti ja ne on ilmoitettava kilpailukutsussa.

13 § Kalat punnitaan vatsaontelo tyhjänä ja kidukset kiinni kalassa, ellei muita ohjeita ole annettu kilpailun järjestäjän toimesta. Saaliskalat tulee tainnuttaa ja verestää välittömästi. Kalat tulee säilyttää veneessä mahdollisimman viileässä ja suojaisessa paikassa.

14 § 
Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan/ joukkueen saaliin painosta annettujen pisteiden perusteella. Eniten pisteitä saanut venekunta/ joukkue on voittaja. Mikäli mitalisijoilla on kaksi (2) tai useampi venekunta samoissa pisteissä, ratkaistaan tasatulos suurimman kalan painosta saatujen pisteiden perusteella. Mikäli sekin on sama, ratkaistaan paremmuus arvalla.

15 § Venekunta saa käyttää enintään kahta (2) vapaa kerrallaan. Vapaa kohden pyynnissä saa olla vain yksi (1) koukuilla varustettu viehe. Koukkujen tulee olla kiinteästi tai renkaalla kiinni vieheessä. Yksittäisen yksi- tai useampihaaraisen koukun kiinnittämiseen saa käyttää enintään yhtä (1) rengasta. Kaikenlaisten syöttien, kuten matojen, toukkien, taikinan, kalojen ja muiden vastaavanlaisten syöttien, käyttö on kielletty, eikä veneessä saa niitä olla. Nestemäisten hajusteiden käyttö on vieheessä sallittu. Kilpailuun osallistuva venekunta on velvollinen antamaan järjestäjille oikeuden tarkastaa veneensä ja välineensä. Teknisten apuvälineiden, kuten moottorin, kaikuluotaimen yms. käyttö on sallittu. Moottorin käyttö ohjaukseen ja paikallaan pitoon on sallittu.
Kisan ajaksi suositellaan pelastusliivien tai muun kelluntavarusteen käyttöä.

16 § Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana selvästi näkyvillä.

17 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja rantautumispaikat. Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan poistumiseen muissa tapauksissa myöntää kilpailun valvoja.

18 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, paitsi lähtöalueella, rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla rantautumispaikoilla.

19 § 
Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen käytös on kielletty.

20 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle kalastukselle. Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä.

21 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista kuluista.

22 § Järjestäjän määräämä kilpailun osanottomaksu maksetaan järjestäjän ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirtolomakkeista tulee ilmetä venekunnan miehistön nimet sekä mahdollisesti edustamansa seuran nimi. Jälki-ilmoittautumisesta peritään lisämaksu.

23 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

24 § 
Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

25 § Kilpailun tuomarineuvoston nimeää SVK:n uistelujaosto.

26 § 
Kilpailijakokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

27 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä