SM-VENEONGINNAN SÄÄNNÖT

SM-VENEONGINNAN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun nimi on Veneonginnan Suomen mestaruuskilpailu.

2 § Kilpailu on avoin kaikille kalastuksen harrastajille. Kilpailu käydään venekunnittain. Veneessä voi olla enintään kaksi (2) henkilöä.

3 § Kilpailussa ratkaistaan venekuntakohtainen Suomen mestaruus. Mestaruus voidaan myöntää vain Suomen kansalaiselle tai Suomessa vakituisesti asuvalle.

4 § Kilpailussa noudatetaan Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön vahvistamia kilpailusääntöjä. Kilpailijoiden tulee tuntea säännöt ja noudattaa niitä.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § 
Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestö ja kilpailun järjestäjä eivät vakuuta kilpailijoita.

7 §
 Jokaisella kilpailuun osallistujalla tulee olla pelastusliivit tai muu kelluntavaruste mukana veneessä. Pelastusliivien käyttöä suositellaan.

8 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia. Alussa ja lopussa on 30 minuutin siirtymäajat. Kilpailu alkaa aloitusmerkistä ja päättyy lopetusmerkkiin.

9 § Kalastus tapahtuu ankkuroidusta veneestä pilkki- sekä vapaonkivälinein. Veneessä saa yhtä aikaa olla pyynnissä 4 pilkki- tai vapaonkea. Ongessa saa olla vain yksi yksi- tai useampihaarainen koukku, joka on oltava painon alapuolella. Mormuska rinnastetaan koukkuun. Heittokalastus-välineitä ei saa käyttää.

10 § Venettä ei saa ankkuroida 20 metriä lähemmäs toista ankkuroitua venettä. Veneen saa ankkuroida kahdella ankkurilla, mutta venettä ei saa kiinnittää kiinteisiin rakennelmiin kuten laitureihin, siltoihin tai poijuihin.

11 § Kaikki lain sallimat kalat ovat hyväksyttyjä kilpailukaloja. Kalat tulee säilyttää veneessä kuivassa astiassa. Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

12 § Houkutinaineen käyttö on sallittua. Kilpailun järjestäjän hakemuksesta voi SVK:n kilpailutoimikunta määrätä houkuttelun kielletyksi.

13 § Syötteinä saa käyttää kaikkia luonnollisia syöttejä sekä kilpailun aikana ongittuja kaloja ja vain niistä saatuja kalanpaloja.

14 § Kilpailijoiden liikkuminen kilpailualueella on kielletty kuusi (6) vuorokautta ennen kilpailua.

15 §
 Elektronisten apuvälineitten kuten puhelimen, kaikuluotaimen ja GPS laitteen käyttö on kielletty. Puhelimella saa kuitenkin soittaa järjestäjien antamaan tai yleiseen hätänumeroon.

16 § Moottorin käyttö on lähtökohtaisesti sallittu liikuttaessa vesialueella. Mikäli moottorin käyttöä halutaan kilpailussa kieltää, tulee järjestäjän erikseen anoa jaostolta lupaa moottorin kieltoon. Vesistöt, joissa moottorin käyttökielto on jo valmiina, tulee järjestäjän ilmoittaa tästä jaostolle kilpailun hakuvaiheessa. Tieto moottorin käyttökiellosta tulee aina löytyä myös kilpailukutsusta.

17 § Kilpailun paremmuus ratkaistaan venekunnan saaliin painon perusteella. Mikäli se on sama, jaetaan mitalisijat ja muut sijat ratkaistaan arvalla.

18 § 
Venekunta saa veneeseen kiinnitettävän kilpailunumeron, joka on pidettävä kilpailun aikana selvästi näkyvillä.

19 § Kilpailijoille jaettavaan kilpailualueen karttaan on merkitty kilpailualueen rajat ja rantautumispaikat. Kilpailualueelta ei saa poistua luvatta, poisluettuina hätätilanteet. Luvan poistumiseen muissa tapauksissa myöntää kilpailun valvoja.

20 § Kilpailun aikana ei saa mennä kymmentä (10) metriä lähemmäksi toista kilpailijaa, paitsi lähtöalueella, rantautumispaikoilla ja hätätilanteessa. Rantautuminen on sallittu ainoastaan järjestäjän osoittamilla rantautumispaikoilla.

21 § 
Kilpailijat eivät saa tahallisesti häiritä toisten kilpailijoiden suoritusta. Myös muu epäurheilijamainen käytös on kielletty.

22 § Kilpailijat eivät saa aiheuttaa haittaa ranta-asukkaille tai selvästi merkitylle muulle kalastukselle. Muutoinkin on noudatettava vesilläliikkujille annettuja sääntöjä.

23 § Venekunta on velvoitettu palauttamaan kilpailukorttinsa järjestäjille. Kilpailukortin palauttamatta jättäneet venekunnat vastaavat tarpeettomista etsintätoimista aiheutuneista kuluista.

24 § 
Kilpailuun ilmoittautuminen sekä SVK:n määräämä kilpailun osanottomaksu suoritetaan järjestäjän kutsussa ilmoittamalla tavalla. Pankkisiirtolomakkeista tulee ilmetä venekunnan miehistön nimet sekä mahdollisesti edustamansa seura.

25 § Kilpailussa taltioitua kuva- ja äänimateriaalia saa tallentaja käyttää korvauksetta kaikkeen kalastusharrastusta edistävään tarkoitukseen.

26 § Protestiaika on 15 min punnitustulosten julkistamisen jälkeen. Protesti on tehtävä kirjallisesti. Protestimaksu on sama kuin kilpailun osanottomaksu. Jos protesti hyväksytään, maksettu protestimaksu palautetaan. Protestin käsittelee kilpailun tuomaristo, jonka päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

27 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu 3 henkilöä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön onkijaosto nimeää edustajansa loppukilpailun tuomarineuvostoon. Toisen tuomarineuvoston jäsenen nimeää kilpailun järjestäjä keskuudestaan. Nämä 2 tuomarineuvoston jäsentä valitsevat yhden kilpailijoista kolmanneksi tuomarineuvoston jäseneksi.

28 § Kipparikokous on pidettävä 15 minuuttia ennen kilpailun alkua.

29 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä, sekä kilpailun järjestäjän / tuomarineuvoston ennen kilpailua antamia määräyksiä.