MORMUSKOINNIN MAAJOUKKUEKARSINNAN SÄÄNNÖT

MORMUSKOINNIN MAAJOUKKUEKARSINNAN SÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Kilpailun osanottajat
Kilpailun nimi on mormuskoinnin maajoukkuekarsinta ja se on avoin kaikille Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenille, niin jäsenseurojen jäsenille kuin kannatusjäsenille.

2 § Kilpailuun ilmoittautuminen tapahtuu vain etukäteen, karsintakutsussa kisan järjestäjän ilmoittamaan osoitteeseen ja määräaikaan mennessä.

3 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut. Osanottomaksu on 2,5 kertaa SM-mormuskan osanottomaksu.

4 § Pilkkiminen on jokamiehenoikeus. Pilkkijöiden ei tarvitse maksaa kalastonhoitomaksua. Kilpailujen järjestäjällä on aina oltava kalavedenomistajan lupa.

5 § Yleiset säännökset
Karsinta on kaksipäiväinen. Molempien päivien kilpailut ovat erillisiä kilpailuja koostuen kahdesta osakilpailusta, jotka molemmat kestävät 3 tuntia.
Ylitsepääsemättömien vaikeuksien vallitessa kilpailu on laillinen kestettyään yli 1,5 h. Järjestäjä voi rajoittaa kilpailuaikaa mm. sääolojen vuoksi (ankara pakkanen). Rajoittamisesta on kuitenkin mainittava ennen erän alkamista. Kilpailun järjestäjä voi keskeyttää kilpailun nopeasti heikentyneen jäätilanteen vuoksi.
Kilpailuruudut ovat suorakaiteen muotoisia. Vähimmäispinta-ala kilpailijaa kohden ruudussa on 400 m2. Kilpailuruudun lyhyemmän sivun pituus tulee olla vähintään 1/3 pitemmän sivun pituudesta. Kussakin ruudussa voidaan järjestää vain yksi osakilpailu.
Ruudut merkitään kirjaimin A, B, C, jne. Kilpailijat arvotaan ruutuihin ja kuhunkin ruutuun sijoitetaan n.15 kilpailijaa. Kilpailualueeksi käy vain makeanveden vesistö, siis joki, järvi tai tekoallas.

Harjoittelu 10 metriä lähempänä merkittyjä ruutuja on kielletty.

Kilpailujärjestäjä antaa jokaiselle kilpailijalle kaksi kilpailijan tunnusnumerolla varustettua merkkiä avantojen merkitsemiseksi. Merkkien on kooltaan oltava kilpailijoiden ja ruututuomareiden helposti havaittavissa.
Kilpailija voi samanaikaisesti kalastaa vain yhdellä vavalla ja yhdellä siimalla, johon kiinnitetty yksi yksihaaraisella koukulla varustettu mormuska. Mormuskan rungon ja koukun tulee olla kiinteästi kiinni toisissaan. Mormuskan rungon pituus ei saa olla yli 15 mm. Lisäpainojen käyttö siimassa mormuskan ylä- tai alapuolella on kielletty. Kumisyötin ja muiden vastaavien synteettisten mato- ja toukkajäljitelmien käyttö on kielletty. Kerralla voi käyttää vain yhtä pilkkiä. Pilkittäessä kalastusväline tulee olla kilpailijan hallinnassa.

Syöttäminen/houkuttelu on sallittu. Kilpailijalla saa olla litra eläviä syöttejä sekä yhteensä kaksi litraa liimiä tai mäskiä (tai niiden seosta) yhtä kilpailuerää kohti. Jos elävä syötti on sekoitettu liimiin/mäskiin ennen syöttitarkastusta, tulkitaan koko seos eläviksi syöteiksi. Valvoja suorittaa syöttien tarkistamisen.

Pohjasyötössä paikallaan pysyvän syöttäjän käyttö on kielletty, mutta erillisen syöttösuppilon käyttö on sallittu. Mikäli syöttimäärää rajoitetaan, tulee tuomarin/valvojan ne tarkistaa. Harjoittelun ja kilpailun jälkeen jäljelle jääneitä syöttejä ei saa heittää avantoon.

Ruudun sisälle saavat mennä ainoastaan kilpailijat ja ruututuomarit. Kilpailijat eivät saa avustaa millään tapaa toisiaan, lukuun ottamatta ensiapua. Tuomarin luvalla on mahdollista vaihtaa rikkoutunut jääkaira. Aloitusmerkin jälkeen kilpailijat eivät saa poistua ruudun ulkopuolelle.

6 § Kilpailu
a) Ennen ensimmäistä signaalia kilpailijat voivat vapaasti siirtyä ruudun ympärille.
Ensimmäinen signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun alkamista, jolloin kilpailijat saavat siirtyä ruutuun ja varata ensimmäisen paikan merkillä. Paikan varausta tehdessä (merkin asettaminen jäälle) kilpailijalla tulee olla molemmat jalat ruudun sisällä. Merkin heittäminen paikan valtaamiseksi on kielletty. Kilpailijoilla tulee olla 5 metrin välimatka toisiinsa. Ensiksi paikan varanneella kilpailijalla on etulyöntiasema. Kiistanalaisen tapauksen ratkaisee ruututuomari. Jos ruututuomari ei pysty ratkaisemaan tilannetta, heitetään kolikkoa tai vedetään pitkää tikkua. Paikan varaamisen jälkeen kilpailija saa poistaa teräsuojuksen.

b) Toinen signaali merkitsee kilpailun alkamista.
Kilpailijat voivat vapaasti liikkua kilpailu-alueella ja kairata haluamansa määrän reikiä. Kilpailijat voivat kuitenkin kairata ja kalastaa vain merkeillä varaamilla paikoillaan, eivätkä he voi tehdä reikää tai kalastaa 5 metriä lähempänä toisen kilpailijan varaamaa paikkaa tai reikää. Paikka katsotaan varatuksi, kun merkki on jäällä ja kairaaminen on aloitettu (terä koskettaa jäätä). Merkin tulee sijaita 30 cm päässä varatusta reiästä ja sen tulee selkeästi oltava näkyvissä muille kilpailijoille ja tuomareille. Kilpailija voi pyytää ruututuomaria mittaamaan etäisyyden kilpailijoiden välillä epäselvissä tilanteissa. Mittaus suoritetaan reiän keskeltä reiän keskelle.
Kilpailijat saavat jättää pilkkitarvikkeensa vain omalle merkitylle reiälle, lukuun ottamatta pilkkikairaa, joka saa sijaita vapaasti ruudun alueella. Turvallisuussyystä kairat tulee olla kairattuna pystyyn tai suojattuna teräsuojuksella (tylsyneen terän tapauksessa). Vapaita reikiä ei saa peittää kairalla. On kiellettyä kalastaa toisen merkitsemän reiän alueella. Kalastamisella tarkoitetaan myös kairaamista ja pohjasyöttöä.

c) Kolmas signaali annetaan viisi minuuttia ennen kilpailun päättymistä.

d) Neljäs signaali merkitsee kilpailun päättymistä. Tämän signaalin jälkeen kaloja, jotka eivät ole täysin veden yläpuolella, ei hyväksytä kilpailukaloiksi.

7 § Kilpailijaa koskevat muut määräykset:
Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty. Kilpailija ei saa käyttää kulkuvälinettä kilpailuruudussa. Liikuntarajoitteiset voivat anoa erivapautta kilpailun tuomarineuvostolta. Jäänaskalien käyttöä suositellaan. Radiopuhelimen, kaikuluotaimen ja muiden sähköelektronisten tai moottorikäyttöisten apuvälineiden käyttö on kielletty. Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

8 § Sijoitukset
Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Sijoituksen osakilpailussa ratkaisee kalojen paino. Kussakin sarjassa suurimman saaliin saanut saa yhden pisteen, toiseksi tullut kaksi pistettä jne. Saalispainojen mennessä tasan tai kilpailijoiden jäädessä kaloitta, kilpailijat saavat jakamiensa sijojen edellyttämän pistemäärän keskiarvon.

Esim. 1: kaksi kilpailijaa jakaa 5. sijan saavat (5+6):2 = 5,5 pistettä kumpikin.
Esim. 2: 30 kilpailijasta 4 jää kaloitta.  Kilpailijat jakavat sijat 27-30. Saaden kukin (27+30):2= 28,5 pistettä.

Osakilpailuissa saadut pisteet lasketaan yhteen: vähiten pisteitä saanut kilpailija on voittaja. Jos kilpailijan pistemäärä on sama, osakilpailujen yhteenlaskettu kokonaissaalismäärä ratkaisee sijoituksen. Mikäli sekin on yhtä suuri, ratkaisee arpa.

9 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan.

10 § Tuomarineuvosto
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön pilkkijaosto nimeää tuomarineuvoston. Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle 15 minuutin kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa.

11 § Kilpailuun ilmoittautumalla kilpailija sitoutuu noudattamaan kilpailun sääntöjä.