SM-ONKISÄÄNNÖT

SM-ONKISÄÄNNÖT, päivitetty 23.11.2023

1 § Suomen ongintamestaruuskilpailuihin voivat osallistua kaikki Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jäsenseurojen jäsenet. Kilpailussa kilpaillaan seuraavissa sarjoissa:

a) Henkilökohtaisista mestaruuksista

– miesten sarjassa (20-64vuotiaat miehet)
– miesveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat
– naisten sarjassa (20-64vuotiaat naiset)
– naisveteraanien sarjassa, kilpailuvuonna 65 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat

– alle 19-vuotiaiden sarjassa
– alle 15-vuotiaiden sarjassa
– alle 12-vuotiaiden sarjassa

Nuorten alle 19-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 19, 18, 17,16 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 15-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 15, 14, 13 vuotta täyttävät.
Nuorten alle 12-vuotiaiden sarjassa kilpailevat kilpailuvuonna 12 vuotta täyttävät ja sitä nuoremmat

b) Joukkuemestaruuksista Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestöön kuuluvien seurojen kesken

c) Perhesarjamestaruuksista

2 § Joukkuekilpailuun kukin vapaa-ajankalastajapiiri saa asettaa henkilökiintiönsä rajoissa seurajoukkueita:

a) miesten joukkueita (3 kilpailijaa/ joukkue)
b) miesveteraanin joukkueita (3 kilpailijaa/ joukkue)
c) naisten joukkueita (2 kilpailijaa/ joukkue)
d) naisveteraanien joukkueita (2 kilpailijaa/ joukkue)
e) nuorten joukkueita (2 kilpailijaa/ joukkue) alle 19- ja 15-vuotiaiden sarjoissa kilpailevista,
f) nuorten alle 12-vuotiaiden piirikohtaisia joukkueita (2 kilpailijaa / joukkue)

Joukkueiden tulee koostua ko. henkilökohtaisten sarjojen kilpailijoista.
(Kaikki joukkueiden jäsenet osallistuvat samalla myös henkilökohtaiseen kilpailuun.)

Piirikohtaiset joukkueet voivat koostua eri seurojen alle 12-vuotiaista nuorista.
Alle 12-vuotiaalla kilpailijalla voi olla avustajanaan tukihenkilö. Tukihenkilö saa neuvoa ja auttaa välineongelmissa, mutta ei saa osallistua onkitapahtumaan, syötitys, onginta, kalan ylösotto ja irrotus.

Tuomarineuvosto voi myöntää liikuntarajoitteiselle poikkeusluvan käyttää avustajaa liikkumiseen. Asiaan liittyvät lääkärintodistukset tulee toimittaa kilpailujärjestäjälle hyvissä ajoin ennen kisaa, kuitenkin viimeistään ilmoittautumisen yhteydessä.

Kilpailuun nimettävän joukkueen tulee olla täysilukuinen. Kaikkien joukkueen jäsenten on palautettava henkilökohtaisesti kilpailukorttinsa toimitsijoille kilpailun päätyttyä, muuten joukkuetulosta ei hyväksytä.

3 § Perhesarjaan saa kukin piiri lähettää kolme (3) perhettä. Perheen tulee koostua yhdestä tai kahdesta SVK:n jäsenyhdistykseen kuuluvasta huoltajasta sekä 1-3 kilpailuvuonna 19 vuotta täyttävästä tai nuoremmasta lapsesta. Joukkueeseen saa kuulua enintään neljä henkilöä, eli joko yksi huoltaja plus kolme nuorta, tai kaksi huoltajaa plus kaksi nuorta. Huoltajaksi hyväksytään myös isovanhemmat ja sisarukset. Sukulaisuussuhdetta katsotaan vastaavan myös avo- tai avioliiton myötä syntynyt sukulaisuus. Perhesarjakilpailijoille, jotka kilpailevat erillisellä rajatulla kilpailualueella, ei henkilökohtaisia Suomen mestaruuksia myönnetä.

4 § Edellisenä vuonna henkilökohtaisen Suomen mestaruuden voittaneet kilpailijat, samoin kuin SM-joukkueet ja perheet saavat osallistua kilpailuun piirikiintiöiden ulkopuolella mestaruuden voittaneella kokoonpanolla. Pakottavissa tapauksissa (esim. sarjamuutosten takia) sallitaan perheen kahden (2) jäsenen vaihtaminen ja joukkueen yhden (1) jäsenen vaihtaminen.

5 § Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön hallitus vahvistaa vuosittain kilpailun osanottomaksut.

6 § Kilpailuun ilmoittaudutaan keskitetysti SVK:n piirien kautta. Jokainen piiri saa nimetä kilpailun järjestäjän ja tarkastustoimikunnan päättämän kilpailijamäärän jokaista ko. piirin edellisen vuoden loppuun mennessä maksanutta alkavaa tuhatta (1000) jäsentä kohti (edellä mainittujen 3 perheen lisäksi). Vapaa-ajankalastajapiirit saavat harkintansa mukaan jakaa oman kiintiönsä pykälässä 1 mainittujen sarjojen kesken. Piirien kiintiöistä käyttämättä jääneet paikat voi järjestäjä jakaa anomuksesta lisäpaikkoina toisille piireille näiden onkijakiintiöiden suhteessa. Kilpailujoukkueet ja yksistään henkilökohtaiseen kilpailuun osallistuvat on ilmoituksessa sarjoittain nimettävä erikseen. Mahdolliset muutokset ennakolta ilmoitettuihin on piirin valtuuttaman henkilön toimesta tehtävä kirjallisesti kilpailukansliaan ennen kilpailun alkua järjestäjän ilmoittamaan määräaikaan mennessä.

7 § Samasta joukkuemestaruudesta kilpailevat sarjat arvotaan samalle kilpailualueelle. Kilpailupaikan leveyden tulee olla vähintään viisi (5) metriä. Perhejoukkue kilpailee omalla alueellaan, jonka leveys on vähintään 15 metriä. Numeroidut kilpailupaikat arvotaan ennen kilpailun alkua. Jokaiselle kilpailijalle Tietokone arpoo jokaiselle kilpailijalle kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Vaihtoehtoisesti jokainen kilpailija nostaa itse henkilökohtaisesti omaa kilpailupaikkaansa osoittavan numeron. Kilpailija voi tarvittaessa pyytää tuomarineuvostolta kirjallisen luvan antaa toisen nimetyn henkilön nostaa paikkanumero puolestaan. Arvotulla kilpailupaikalla saa onkia vain yksi (1) henkilö tai perhe. Onginnan on tapahduttava vain omalta rajatulta alueelta. Tartutettu kala saa kuitenkin käydä viereisen kilpailijan alueella mutta kalan tarttuessa viereisen onkijan siimaan kala hylätään ja tulee vapauttaa. Kunkin sarjan kilpailualueelle on osanottajien käyttöön varattava vaihtopaikkoja, joita tulee olla vähintään 10 % sarjan osanottajien määrästä jaettuna tasaisesti koko kilpailualueelle. Kalastaminen kilpailualueella on kielletty 24 tunnin aikana ennen kilpailua.

8 § Kilpailuaika on neljä (4) tuntia kaikissa muissa sarjoissa, paitsi nuorten alle 12 -vuotiaiden sarjassa, jossa kilpailuaika on kolme (3) tuntia. Kilpailijat saavat siirtyä arvotuille kilpailupaikoilleen lähtöluvan saatuaan ja laittaa välineensä kuntoon. Kilpailija voi luodata kilpailupaikkansa 10 minuuttia ennen kilpailun alkua annettavan merkin jälkeen.
Kilpailijan on aloitettava kilpailu omalla paikallaan. Viidentoista (15) minuutin kuluttua kilpailun alkamisesta annettavan merkin jälkeen kilpailijalla on oikeus siirtyä vaihtopaikalle tai toisen kilpailijan hylkäämälle paikalle. Perhejoukkueiden täytyy kilpailualueellaan kilpailuaikana liikkua ryhmänä.
Kilpailun järjestäjä voi antaa luvan kahlaamiseen polvisyvyyteen saakka.

9 § Kilpailija ei saa käyttää muuta pyyntivälinettä kuin yhdellä (1) yksihaaraisella koukulla, painolla ja koholla varustettua enintään 10 metrin pituista vapaonkea. Pilkin käyttö painona ja sivutapsin käyttö on kielletty. Siiman tulee olla kiinnitettynä vavan kärkiosaan. Siimassa olevien painojen määrä ei saa ylittää kohon kantavuutta. Ongittaessa on kohon oltava vedessä. Varavälineitä saa olla mukana.
Haavin käyttö ongessa kiinni olevan kalan ylösotossa on sallittu.

10 § Syötteinä voi käyttää toukkia, matoja, hyönteisiä ja muita eläinkuntaan kuuluvia syöttejä, poisluettuna kalat ja kalan palat. Luonnollisen syötin väriä tai hajua ei rajoiteta.
Taikinamassan ja keinotekoisten syöttien käyttö ja liima-aineen lisääminen syöttien joukkoon on kielletty. Koukun päällystäminen loistemaalilla on kielletty.
Mäskääminen, syöttien heittäminen veteen ja kaikenlainen muu vastaavan kaltainen houkuttelu on kielletty.

11 § Kalastus aloitetaan ja lopetetaan ääni- tai valomerkillä. Kilpailu voidaan keskeyttää luonnonolosuhteiden niin vaatiessa (ukkonen, myrsky) kilpailun tuomarineuvoston toimesta. Keskeytysmerkkinä on tällöin sama merkki kuin kilpailun aloituksessa. Kilpailun ollessa keskeytyksissä, on onkiminen kielletty. Viisi (5) minuuttia ennen kilpailun jatkamista annetaan toinen merkki. Kolmas merkki ilmoittaa kilpailun jatkumisesta. Kilpailu jatkuu, kunnes alkuperäinen kilpailun kestoaika on saavutettu, tai kilpailun alusta on kulunut neljä (4) tuntia.
Loppumerkin tullessa täytyy kilpailuun hyväksyttävän kalan olla kokonaisuudessaan vedenpinnan yläpuolella.
Kilpailijan tulee saapua punnitukseen järjestäjän määräämässä ajassa.

12 § Kilpailukaloiksi hyväksytään kaikki lain sallimat kalat. Saaliiksi saatu kala tulee lopettaa välittömästi ennen talteenottoa. Saaliiksi saatu kala tulee säilyttää puhtaassa kuivassa astiassa tai pussissa, eikä mukaan saa lisätä hiekkaa, vettä tai muuta ainetta kilpailusta poissulkemisen uhalla. Punnituspisteellä edelleen liikkuvia saaliskaloja voidaan tarvittaessa punnitushenkilöstön toimesta tarkistaa. Lopetettukin kala voi edelleen sätkiä ja jos moisesta kalasta löytyy lopetuksen merkit (esim. taitettu niska), niin sääntö välittömästä lopetuksesta täyttyy. Mikäli kilpailusaaliista löytyy selkeästi eläviä kaloja, kilpailijan tulos hylätään. Päätöksen tuloksen mahdollisesta hylkäämisestä tekee vain ja ainoastaan kilpailun tuomarineuvosto.

13 § Kilpailijoiden paremmuuden ratkaisee saaliin paino. Jos se on henkilökohtaisten, perhe- tai joukkuesarjojen kohdalla sama jaetaan mitalisija(t) ja jätetään seuraava(t) sija(t) jakamatta. Muiden kuin mitalisijojen kohdalla saaliin ollessa sama, sijoitus ratkaistaan arvalla.

14 § Kilpailualueella häiritsevä käyttäytyminen on kielletty.

15 § Järjestäjällä on mahdollisuus anoa SVK:n onkijaostolta viiden (5) vuorokauden maksimirauhoitusta. Anomus rauhoituksesta ja sen pituudesta tulee sisällyttää onkijaostolle lähetettävään kilpahakemukseen.

16 § Jokainen kilpailija osallistuu kilpailuun omalla vastuullaan. Kilpailun järjestäjän tulee huolehtia siitä, että kilpailu järjestetään riittävän turvallisella alueella. Erityisesti tulee ottaa huomioon lähistöllä olevat sähkölinjat. Onkivapojen tulee aina olla kasattuina liikuttaessa kilpailualueella.

17 § Näiden edellä esitettyjen kilpailusääntöjen rikkominen aiheuttaa ko. kilpailijan sekä kilpailujoukkueen suorituksen hylkäämisen. Päätöksen hylkäämisestä tekee tuomarineuvosto.

18 § Kilpailun tuomarineuvostoon kuuluu 3 henkilöä. Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön onkijaosto nimeää edustajansa loppukilpailun tuomarineuvostoon. Toisen tuomarineuvoston jäsenen nimeää kilpailun järjestäjä keskuudestaan. Nämä 2 tuomarineuvoston jäsentä valitsevat yhden kilpailijoista kolmanneksi tuomarineuvoston jäseneksi.

Tuomarineuvoston apuna valvontatyön suorittajina toimivat kilpailun järjestäjän nimeämät henkilöt. Kilpailua koskevat vastalauseet tulee jättää kirjallisina tuomarineuvostolle toimitettavaksi, kilpailusäännöissä sekä ennen kilpailua ilmoitettavan ajan kuluessa punnituksen päättymisestä. Tuomarineuvoston asiasta tekemästä päätöksestä ei voi valittaa. Vakavan vilpin tilanteessa Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoimikunta voi asettaa lisäseuraamuksia, joista on erikseen säädetty SVK:n verkkosivuilta saatavissa olevassa ohjeistuksessa. Vakavaksi vilpiksi katsotaan kaikki tapaukset jotka ovat tahallisia ja nämä johtavat kilpailusta pois sulkemiseen. Järjestäjä on velvollinen ilmoittamaan tapaukset SVK:n kilpailuasioista vastaavalle työntekijälle.

19 § Osanottomaksun maksamalla kilpailija sitoutuu noudattamaan näitä sääntöjä.