Toimikunnat

Toimikunnat

Kala- ja ympäristötoimikunta
Kala- ja ympäristötoimikunnan tehtävänä Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestössä on tukea vastuullisen, ekologisesti tietoisen vapaa-ajankalastuskulttuurin edistämistä Suomessa. Toimikunta järjestää koulutuksia virkistyskalastajaedustajille, parantaa heidän valmiuksiaan sekä aktivoi toimintaa. Toimikunnalta voidaan kysyä mielipidettä ja neuvonantoa kalavesien hoitoa, ympäristökysymyksiä, kilpailujen kehittämistä ja muita ajankohtaisia asioita koskien.
Kestävän vapaa-ajankalastuksen edistämiseksi ja kalakantojen hoitamiseksi toimikunta ohjaa vapaa-ajankalastajia hyödyntämään monipuolisesti luontaisesti lisääntyviä kalakantoja. Vapaa-ajankalastajia perehdytetään samalla elinympäristökunnostuksiin ja niiden merkitykseen kalakantojen hoidossa. Toiminnassa korostetaan kalastuksen ohjauksen ja säätelyn merkitystä osana kalakantojen hoitoa. Kalastuksen harrastajille selvitetään myös uhanalaisten ja vaarantuneiden kalakantojen suojelutarpeita vapaa-ajankalastuksen ohjauksessa. Ympäristökasvatuksella toimikunta pyrkii edistämään vastuullista vapaa-ajankalastusta, vähentämään vapaa-ajankalastajien aiheuttamia häiriöitä sekä ranta- ja saaristoluonnon roskaamista ja kulumista.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Anssi Vainikka, puh. p. 0500 443 290, sihteeri Janne Rautanen, puh. 0400 946 968.  Koko toimikunnan yhteystiedot.

Kilpailutoimikunta
Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön kilpailutoiminnan kautta järjestäytyneitä vapaa-ajankalastajia pyritään aktivoimaan ja näyttämään esimerkkiä muille kanssaihmisille hyvistä ympäristökäytännöistä luonnossa liikuttaessa.
Järjestön kilpailutoiminta on varsin vilkasta niin seura-, piiri- kuin valtakunnankin tasolla. Kansallinen kalastuskilpailutoiminta liikuttaa arviolta noin 20 000 harrastajaa eri kalastuskilpailujen parissa. SM-tason kilpailutapahtumia eri kalastustavoissa järjestetään vuosittain noin kaksikymmentä. SVK osallistuu myös aktiivisesti edustusjoukkueillaan kansainväliseen kalastuskilpailutoimintaan. Järjestö on jäsenenä kansainvälisessä kilpakalastusliitto CIPS:ssä. Kilpailulajeina ovat mm. pilkintä, mormuskointi, onginta sekä perhokalastus. Kansainvälisten kilpailujen tavoitteena on lisätä mm. kansojen välistä yhteistyötä ja keskinäistä ymmärrystä.
SVK:n kilpailutoiminnasta vastaa kilpailutoimikunta yhdessä neljän lajikohtaisen alajaoston kanssa.

Yhteystiedot: sihteeri Marcus Wikström, p. 045 110 2126. Koko toimikunnan yhteystiedot

Jaostot:
– Perhojaosto, pj. Juha Viista p. 040 737 2011
– Onkijaosto, pj. Jouni Lillman p. 050 596 9764
– Pilkkijaosto, pj. Raine Kortet, p. 0500 957 749
– Uistelujaosto, pj. Jouni Neuvonen, p. 0400 497 644

Nuoriso- ja perhetoimikunta
Nuoriso- ja perhetoimikunta edistää kalastusharrastusta lasten, nuorten ja perheiden keskuudessa järjestämällä resursseja seuroille nuorisotyön tekemiseen. Toimikunta järjestää kerhoille ohjausapua sekä materiaaleja toimintaan. Toimikunta järjestää myös ohjaustoimintaan perehdyttävää koulutusta seura- ja piiritoimijoille. Lisäksi toimikunta tukee järjestettäviä leirejä ja järjestää vuosittain nuorten SM-toimintakilpailun sekä toimittaa nuorten onki- ja perhepäiviin palkintomitalit.
Keskeisenä osana toimintaa ovat kampanjat, joissa tavoitetaan vuosittain jopa kymmeniä tuhansia nuoria. Kampanjoissa opastetaan koululaisia ja perheitä kalastuksessa sekä lisätään kalastustietoutta jaettavalla esitemateriaalilla sekä tietoiskuilla. Tunnetuimpana nuorisohankkeena on toiminut Kaverin Kanssa Kalaa-kampanja, jossa on kahdenkymmenen vuoden aikana opastettu jo yli 300 000 koululaista kalastuksen saloihin.
Sähköisinä viestintävälineinä toimivat Fisuun.fi nettisivut sekä Fisuun- facebook sivusto. Painetun materiaalin kärkituotteena toimii Kireitä siimoja-opas.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Veli-Matti Mäenpää, puh. 040 5599463 ja sihteeri Janne Tarkiainen, puh. 044 547 9116. Koko toimikunnan yhteystiedot.

Viestintätoimikunta
Viestintä on edellytys Suomen Vapaa-ajankalastajien Keskusjärjestön jokapäiväiselle toiminnalle ja tavoitteiden saavuttamiselle. Hyödyntäessään viestintää muiden toimintojensa tukena järjestö voi toimia haluamallaan tavalla ja toteuttaa tavoitteensa.
Viestintätoimikunta seuraa ja arvioi keskusjärjestöä ja sen toimintaympäristöä viestinnän näkökulmasta. Se osallistuu keskusjärjestön strategiseen kehittämiseen laatimalla ja ottamalla käyttöön viestintästrategian sekä osallistamalla järjestön eri organisaatiotasoja sen käyttöön osana jokapäiväistä toimintaa. Strategian pohjalta toimikunta suunnittelee, ohjaa ja arvioi järjestön arkiviestintää sekä osallistuu tapahtumaviestinnän suunnitteluun. Viestintästrategian kautta toimikunta auttaa myös järjestöä profiloitumaan ja vaikuttamaan omaan imagoonsa.
Tiedotuksen ja informoinnin ohella viestintätoimikunta suunnittelee, ohjaa ja arvioi keskusjärjestön tapahtumien ja tuotteiden markkinointia. Lisäksi se toimii osaltaan sekä toimi- että luottamushenkilöiden motivoimiseksi ja sitouttamiseksi järjestöön. Toimikunta kannustaa myös vapaa-ajankalastajapiirejä nimeämään itselleen tiedottajat, joille se mahdollisuuksien mukaan järjestää viestintään liittyvää koulutusta.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Börje Uimonen, puh. 044 961 0015, sihteeri Jaana Vetikko, puh. 050 525 7806.

Aikuistoimikunta
Kalastusharrastuksen voi aloittaa missä iässä tahansa. Myös aikuisena. Verenperintönä kalastustaidon  saa yhä harvempi, joten käytännön kalastustaitojen opastukselle kaiken ikäisille on kasvava tarve. Aikuisille suunnatun kalastusharrastukseen kannustavan toiminnan kehittäminen kuuluu kiinteänä osana
Suomen Vapaa-ajankalastajien Yhdessä paremman kalastuksen puolesta -strategiassa tunnistettuihin  painopisteisiin.
Toimikunnan yleisenä tehtävänä on kehittää järjestön aikuisille suunnattua, matalan kynnyksen kalastusharrastukseen kannustavaa toimintaa. Tällä tarkoitetaan erityisesti sellaista uutta toimintaa, joka  luonteeltaan ja sisällöltään erottuu perinteisesti vahvasta kilpailutoiminnasta. Toimikunta ideoi uusia palvelukokonaisuuksia ja tapahtumia sekä aktivoi kalastusseuroissa tapahtuvaa toimintaa.

Yhteystiedot: puheenjohtaja Henna  Lindroos, p. 050 344 6088, sihteeri Johanna Antila p. 050 573 9332. Katso koko toimikunnan yhteystiedot ja esittely.